Post Fri Nov 08, 2013 8:36 pm

Re: Knight#08

1)...Rh2+ 2) Kh2 Qg1+ 3) Kh3 Qh1+ 4) Kg4 h5+ 5)Kf5 Qh3+ 6)g4 Qg4+ 7)Ke5 or Ke4 or Kf6 Qe6#.